Op deze pagina kunt u het reglement van de bibliotheek raadplegen

REGLEMENT VOOR DE GEBRUIKER

 • De ”gemeentelijke openbare bibliotheek Herman Teirlinck”, hierna Bibliotheek Evere genoemd, is vrij toegankelijk voor iedereen. Haar collecties boeken, tijdschriften en andere media, haar dienstverlening en uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften van ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.
   
 • Bibliotheek Evere maakt deel uit van het Brussels Netwerk van Openbare Bibliotheken, hierna “Brusselse bibliotheken” genoemd.
   

INSCHRIJVEN

 • Men wordt ingeschreven als lid van “Brusselse bibliotheken” op voorlegging van het identiteitsbewijs en tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage. Tot en met 17 jaar is de inschrijving gratis. Jongeren tot en met 11 jaar moeten bij de inschrijving vergezeld zijn door één van de ouders.
   
 • Bibliotheek Evere kan personeelsleden van de gemeente Evere, het OCMW Evere en van de lokale politiezone 5344 vrijstellen van betaling van lidgeld, mits zij een geldig legitimatiebewijs voorleggen.
   
 • Aan buitenlanders die geen vaste verblijfplaats in België hebben, wordt bij de inschrijving in Bibliotheek Evere een waarborgsom gevraagd. Deze som wordt terugbetaald bij het beëindigen van het lidmaatschap.
   
 • De geldende waarborg- en lidmaatschapsbedragen zijn opgenomen in de Tarieven
   

LENERSPAS

 • Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt een lenerspas, geldig in alle bibliotheken aangesloten bij “Brusselse bibliotheken”. De lenerspas wordt kosteloos afgeleverd. De gebruiker moet zich voor de inschrijving persoonlijk aanmelden. De lenerspas is strikt persoonlijk en kan in geen geval door derden benut worden. Bij verlies van de pas wordt de vervanging aangerekend (zie Tarieven).
   
 • Elke adresverandering moet onmiddellijk meegedeeld worden aan Bibliotheek Evere, voor de houders van een lenerspas, uitgegeven door Bibliotheek Evere.
   
 • De lenerspas kan geblokkeerd worden als er boete openstaat, als de jaarlijkse bijdrage niet betaald is, bibliotheekmaterialen niet ingeleverd zijn en/of wegens wangedrag. De lenerspas kan enkel gedeblokkeerd worden door de bibliotheek die deze kaart geblokkeerd heeft. 
   

UITLENEN

 • Om van de uitleendienst en/of Internet gebruik te maken dient de gebruiker zijn lenerspas voor te leggen.
  Zonder deze lenerspas is geen uitlening noch gebruik van Internet mogelijk.
   
 • De uitleenvoorwaarden (aantallen, uitleentermijn en boetebedragen) voor bibliotheekmaterialen, aanwezig in Bibliotheek Evere, zijn opgenomen in de Tarieven.
   
 • De gebruiksvoorwaarden voor Internettoegang zijn opgenomen in het deel “Gebruiksregels voor Internettoegang”. 
   

VERLENGEN

 • Een verlenging van de uitleentermijn is mogelijk voor zover de bibliotheekmaterialen niet door andere leners zijn aangevraagd.
   
 • Verlengen kan per telefoon, per mail of via Mijn Bibliotheek
   

TE LAAT TERUGBRENGEN

 • Wie de bibliotheekmaterialen, geleend bij Bibliotheek Evere, te laat terugbrengt, betaalt een boete (zie Tarieven). De boete wordt berekend per eenheid vanaf de 7de werkdag na overschrijding van de uitleentermijn. De kosten voor het verzenden van de aanmaningen worden eveneens aangerekend. Indien er geen gevolg gegeven wordt aan de oproep, worden bestaande wettelijke middelen aangewend om het geleende terug te vorderen. 
   

VERLIES, BESCHADIGING, DIEFSTAL

 • De lener is verantwoordelijk voor de bibliotheekmaterialen die hij met zijn lenerspas heeft geleend. Bij verlies, beschadiging of diefstal moet hij de bibliotheekmaterialen en de verwerkingskosten vergoeden (zie Tarieven). De lener moet de bibliotheekmaterialen nazien op beschadiging en volledigheid voor hij ze leent. Als hij problemen vaststelt, brengt hij het personeel op de hoogte, zo niet kan hij aansprakelijk worden gesteld. 
   

 RESERVEREN

 • Het reserveren van uitgeleend materiaal is gratis. De kosten voor het aanvragen van bibliotheekmaterialen, die in Bibliotheek Evere niet voorhanden zijn, aan andere bibliotheken worden vermeld in de Tarieven (IBL). Van zodra het aangevraagde ter beschikking is, wordt de lener hiervan op de hoogte gesteld. De reservatie vervalt als het gereserveerde werk na twee weken niet werd afgehaald.
   

INFORMATIE EN BEGELEIDING

 • De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het bibliotheekpersoneel. 
   

LEESZAAL

 • Leeszaalwerken en kranten kunnen enkel ter plaatse geraadpleegd worden. Tijdschriften kunnen ontleend worden met uitzondering van het meest recente nummer. 
   

GEBRUIKSREGELS VOOR INTERNETTOEGANG

 • Om internet te raadplegen moet men ingeschreven zijn als lid van “Brusselse bibliotheken” en in het bezit zijn van een geldige lenerspas.
   
 • Tegen afgifte van de lenerspas kan men toegang krijgen tot het gebruik van een internet pc.
   
 • Na afloop van de internetsessie wordt de lenerspas teruggegeven.
   
 • Het gebruik van de internettoegang voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Het wijzigen van het computerbeveiligingssysteem is ook niet toegestaan, evenals het vernietigen, beschadigen of aanpassen van apparatuur, software of gegevens die toebehoren aan de bibliotheek, andere gebruikers of derden.
   
 • Het Bibliotheeknetwerk is uitgerust met de zo performant mogelijke antivirus programma’s. Virussen kunnen hiermee echter nooit met zekerheid voorkomen worden. De bibliotheek kan bijgevolg nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan apparatuur of bestanden van derden.
   
 • Het reserveren van een pc met internettoegang is mogelijk, mits aanmelding ten laatste 5 minuten na het voorziene begintijdstip.
   
 • Het gebruik van internet is beperkt tot een uur. Deze tijdsduur kan, mits toestemming van de balieverantwoordelijke, verlengd worden indien er geen andere kandidaat-gebruikers zijn.
   
 • Per pc met internettoegang wordt slechts één persoon toegelaten. De balieverantwoordelijke kan een afwijking op deze regel toestaan.
   
 • Bibliotheek Evere is niet verantwoordelijk voor het tijdelijk uitvallen van internet.
   
 • Gegevens kunnen afgedrukt worden op papier (zie Tarieven). 
   

BIJZONDERE BEPALINGEN

 • In de bibliotheek mag de studiesfeer niet verstoord worden.
   
 • Schade aan bibliotheekmeubilair en –apparatuur kan op de betrokkenen verhaald worden.
   
 • De bibliotheek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging of diefstal van persoonlijke voorwerpen.
   
 • In de lokalen van de openbare bibliotheek mag niet gerookt worden of voedsel of drank gebruikt.
   
 • Dieren worden in principe niet toegelaten in de bibliotheek. 
   

SLOTBEPALINGEN

 • Door zich in te schrijven in de bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement, waarvan hij bij inschrijving een exemplaar ontvangt samen met de lenerspas. Overtredingen van deze bepalingen kunnen gevolgd worden door een tijdelijke of blijvende uitsluiting van inschrijving, toegang en gebruik van de bibliotheek. Die bevoegdheid berust bij het beheersorgaan, op verzoek van de bibliothecaris.
   
 • De bibliotheek behoudt zich het recht voor om dit “Reglement voor de gebruiker” en zijn bijlagen aan te passen. Wijzigingen worden tenminste een maand op voorhand aangekondigd.
   
 • Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld in overleg met het beheersorgaan van de bibliotheek.